Геометрични форми и математически термини

Научете английските имена на често срещани геометрични форми и математически термини, както и как да казвате дробите.

Математически термини

addition събиране
subtraction изваждане
multiplication умножение
division деление
to add събирам
to subtract или to take away изваждам
to multiply умножавам
to divide деля
to calculate изчислявам, смятам
total сума
arithmetic аритметика
algebra алгебра
geometry геометрия
calculus клон от висшата математика
statistics статистика
integer цяло число
even number четно число
odd number нечетно число
prime number просто число
fraction дроб
decimal десетична дроб
decimal point десетична точка
percent процент
percentage количество
theorem теорема
proof доказателство
problem задача
solution решение
formula формула
equation уравнение
graph диаграма, крива
axis ос
average средно число
correlation съотношение
probability вероятност
dimensions размери
area повърхнина
circumference обиколка на кръг
diameter диаметър
radius радиус
length дължина
height височина
width ширина
perimeter периметър
angle ъгъл
right angle прав ъгъл
line линия
straight line права линия
curve дъга
parallel успореден
tangent допирателен
volume обем

Форми

circle окръжност
triangle триъгълник
square квадрат
rectangle четириъгълник
pentagon петоъгълник
hexagon шестоъгълник
octagon осмоъгълник
oval елипсовиден
star звезда
polygon многоъгълник
cone конус
cube куб
cylinder цилиндър
pyramid пирамида
sphere сфера

Дроби

1⁄2 една втора
1⁄3 една трета
1⁄4 една четвърт
1⁄5 една пета
1⁄6 една шеста
2⁄3 две трети
3⁄4 три четвърти
1⁄8 една осма
1⁄10 една десета
1⁄100 една стотна
едно цяло и една четвърт
едно цяло и една втора
едно цяло и три четвърти
две и една четвърт
две и една втора
две и три четвърти
три и една четвърт
три и една втора
три и три четвърти

Четене на задачи

plus плюс
minus минус
times или multiplied by умножено по
divided by разделено на
squared число на втора степен
cubed число на трета степен
square root квадратен корен
equals равенства
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник