Компютри и интернет

Ето някои често срещани английски термини, свързани с компютри и интернет.

Компютърно оборудване

laptop преносим компютър
desktop computer (често съкратено desktop) настолен компютър
tablet computer (често съкратено tablet) таблет
PC (съкращение от personal computer) персонален компютър
screen екран
keyboard клавиатура
mouse мишка
monitor монитор
printer принтер
wireless router безжичен рутер
cable кабел
hard drive твърд диск
speakers високоговорител
power cable захранващ кабел

Електронна поща

email електронна поща
to email изпращам електронно писмо
to send an email изпращам електронно писмо
email address адрес на електронна поща
username потребителско име
password парола
to reply отговарям
to forward препращам
new message ново съобщение
attachment прикачен файл

Използване на компютър

to plug in включвам (щепсел в контакт)
to unplug изключвам (щепсел от контакт)
to switch on или to turn on включвам (ток)
to switch off или to turn off изключвам (ток)
to start up пускам
to shut down изключвам
to restart рестартирам, включвам отново

Интернет

the Internet интернет
website интернет страница
broadband internet или broadband широколентов достъп до интернет
ISP (съкращение от internet service provider) интернет доставчик
firewall защитна стена
web hosting уеб хостинг
wireless internet или WiFi безжичен интернет
to download изтеглям
to browse the Internet сърфирам в интернет

Други полезни думи

file файл
folder папка
document документ
hardware хардуер
software софтуер
network мрежа
to scroll up превъртам нагоре
to scroll down превъртам надолу
to log on влизам (в системата)
to log off излизам (от системата)
space bar интервал
virus вирус
antivirus software антивирусна програма
processor speed скорост на процесора
memory памет
word processor текстов процесор
database база данни
spreadsheet електронна таблица
to print отпечатвам
to type пиша на пишеща машина, компютър
lower case letter малка буква
upper case letter или capital letter главна буква
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник