Образование

Ето някои английски термини, свързани с образованието.

Видове учебни заведения

school училище
nursery school детска градина
primary school основно училище
secondary school средно училище
state school държавно училище
private school или independent school частно училище
boarding school училище-интернат, пансион
sixth-form college колеж за ученици на възраст от 16 до 19 години
technical college технически колеж
vocational college професионален колеж
art college художествен колеж
teacher training college колеж за обучение на учители
university университет

Училище

classroom класна стая
desk чин
blackboard черна дъска
whiteboard бяла дъска
chalk тебешир
marker pen или marker маркер
pen химикал
pencil молив
exercise book тетрадка
lesson урок
homework домашно
test тест, контролно
term срок
half term кратка ваканция към края на срока
class учебен клас, учебен час
reading четене
writing писане
arithmetic смятане
spelling правопис
to read чета
to write пиша
to spell произнасям по букви
to teach уча, обучавам
head teacher старши учител
headmaster директор
headmistress директорка
teacher учител
pupil ученик
head boy ученик, главен отговорник в училище
head girl ученичка, главна отговорничка в училище
prefect ученик, отговoрник за дисциплината на по-малки ученици
school governor или governor член на управителния съвет
register дневник
assembly съвет, събрание
break междучасие
school holidays училищна ваканция
school meals храна в училище
school dinners училищен стол

Съоръжения

computer room компютърна зала
cloakroom гардеробна стая
changing room съблекалня
gym (съкращение от gymnasium) гимнастически салон
playground игрище, спортна площадка
library библиотека
lecture hall аудитория, голяма зала
laboratory (често съкратено lab) лаборатория
language lab (съкращение от language laboratory) езиков кабинет
hall of residence общежитие
locker шкафче с ключ
playing field игрище, спортна площадка
sports hall спортна зала

Университет

professor професор
lecturer лектор
researcher научен изследовател
research научно изследване
undergraduate студент
graduate завършил университет
post-graduate или post-graduate student аспирант
Masters student студент-магистър
PhD student докторант
Master's degree магистърска степен
Bachelor's degree бакалавърска степен
degree учебна степен
thesis теза, дисертация
dissertation дисертация
lecture лекция
debate дебати, дискусия
higher education висше образование
semester семестър
student loan студентски заем
student union студентски съвет
tuition fees учебна такса
university campus университетски кампус

Други сродни думи

exam (съкращение от examination) изпит
to sit an exam явявам се на изпит
essay или paper есе / доклад
to fail an exam скъсват ме на изпит
to pass an exam вземам изпит
to study уча
to learn уча
to revise преглеждам
student студент
curriculum учебна програма
course курс
subject предмет
grade оценка, бележка за успех
mark оценка, бележка за успех
exam results изпитни резултати
qualification квалификация
certificate свидетелство
attendance присъствие
calculator калкулатор
projector проекционен апарат
textbook учебник
question въпрос
answer отговор
mistake или error грешка
right или correct правилно
wrong грешно
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник