Работа

Ето някои английски думи, свързани с наемането на работа.

Намиране на работа

ad или advert (съкращение от advertisement) обява
application form молба
appointment (уговорена) среща
CV (съкращение от curriculum vitae) автобиография
job description длъжностна характеристика
interview интервю
job offer или offer of employment оферта за работа
qualifications квалификации
to apply for a job кандидатствам за работа
to accept an offer приемам оферта
to reject an offer или to turn down an offer отхвърлям, отказвам оферта
to hire наемам
job работа
career кариера
part-time непълен работен ден
full-time пълен работен ден
shift work работна смяна
temporary временен
contract договор
permanent постоянен
starting date начална дата
notice period предизвестие

Заплата и обезщетения

bonus бонус
car allowance периодично отпускана сума за пътни разходи
company car служебна кола
health insurance здравна осигуровка
holiday pay платен отпуск
holiday entitlement право на отпуска
maternity leave отпуск по майчинство
overtime извънредно
paternity leave отпуск по бащинство
part-time education задочно обучение
pension scheme или pension plan пенсионна схема /пенсионен план
promotion повишение
salary заплата
salary increase увеличение на заплатата
sick pay заплата на болен служител
staff restaurant персонал на ресторант
training scheme схема за обучение
travel expenses пътни разноски
wages надница, възнаграждение
working conditions работни условия
working hours работно време

Видове служители

owner собственик
managing director административен директор
director директор
manager ръководител
boss шеф
colleague колега
trainee лице, което се обучава за дадена работа
apprentice чирак
volunteer доброволец

Напускане на работа

to fire уволнявам
to get the sack уволняват ме (разговорно)
to resign подавам оставка, напускам работа
to retire пенсионирам
leaving date дата на напускане
redundant излишен (за работна ръка)
redundancy излишък (за работна ръка)
redundancy pay обезщетение на съкратен служител
retirement age пенсионна възраст

Други полезни думи

apprenticeship чиракуване
department отдел
experience опит
factory фабрика
fire drill упражнения по противопожарна охрана
health and safety безопасност на труда
internship стаж
meeting среща
office офис
rate of pay ставка на заплащане
reception приемане
security сигурност
strike стачка
switchboard телефонен номератор
timekeeping навременен, точен
trade union професионален съюз
training course обучителен курс
work работа
work experience трудов стаж
to go on strike стачкувам
to be off sick болен съм и не съм на работа
self-employed самонает
unemployed безработен
retired пенсиониран
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник