Често срещани прилагателни

Ето някои често срещани прилагателни имена на английски език, които ще ви помогнат при описанието на хора, места и неща.

Физически качества

big голям
small или little малък
fast бърз
slow бавен
good добър
bad лош
expensive скъп
cheap евтин
thick дебел
thin тънък
narrow тесен
wide широк
broad широк, просторен
loud силен, гръмогласен
quiet тих
intelligent интелигентен
stupid глупав
wet мокър
dry сух
heavy тежък
light лек
hard твърд
soft мек
shallow плитък
deep дълбок
easy лесен
difficult труден
weak слаб
strong силен
rich богат
poor беден
young млад
old стар
long дълъг
short къс
high висок
low нисък
generous великодушен
mean посредствен
true верен
false неверен
beautiful красив
ugly грозен
new нов
old стар
happy щастлив
sad тъжен

Други качества

safe сигурен
dangerous опасен
early рано
late късно
light светъл
dark тъмен
open отворен
closed или shut затворен
tight стиснат
loose свободен
full пълен
empty празен
many много
few малко
alive жив
dead умрял
hot горещ
cold студен
interesting интересен
boring отегчителен
lucky късметлия
unlucky нещастен
important важен
unimportant маловажен
right правилен
wrong неправилен
far далеко
near близо
clean чист
dirty мръсен
nice мил, добър
nasty противен
pleasant приятен
unpleasant неприятен
excellent отличен
terrible ужасен, страшен
fair честен
unfair нечестен
normal нормален
abnormal ненормален
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник