Използване на телефона

Изразите в този раздел са често използвани в телефонни разговори, когато се обаждате да направите справка и при ползване на мобилни телефони.

Обаждане и отговор на обаждане

hello! здравейте!
John speaking Джон се обажда
it's Maria here тук е Мария
could I speak to …, please? може ли да говоря с …, моля?
Bill Бил
speaking! той е (на телефона е)!
who's calling? кой се обажда?
could I ask who's calling? може ли да попитам кой се обажда?
where are you calling from? откъде се обаждате?
what company are you calling from? от коя фирма се обаждате?
how do you spell that? как се пише това?
do you know what extension he's on? знаете ли на кой вътрешен е той?
one moment, please един момент, моля
hold the line, please останете на линия, моля (не прекъсвайте)
I'll put him on ще го свържа
I'll put her on ще я свържа
I'm sorry, he's … съжалявам, той …
not available at the moment не е на разположение в момента
in a meeting е на среща
I'm sorry, she's … съжалявам, тя …
on another call говори по телефона
not in at the moment не е тук в момента
would you like to leave a message? бихте ли искали да оставите съобщение?
could you ask him to call me? може ли да го помолите да ми се обади?
could you ask her to call me? може ли да я помолите да ми се обади?
can I take your number? може ли взема номера ви?
what's your number? какъв е номерът ви?
could I take your name and number, please? може ли да взема името и номера ви, моля?
I'll call back later ще се обадя по-късно
is it convenient to talk at the moment? удобно ли е да говорим в момента?
can I call you back? може ли аз да ви се обадя?
please call back later моля, обадете се по-късно
thanks for calling благодаря за обаждането
how do I get an outside line? как да получа външна линия?
have you got a telephone directory? имате ли телефонен указател?
can I use your phone? може ли да използвам телефона ви?

Ако получите нежелано телефонно обаждане, може да са ви от полза следните изрази:

I'm sorry, I'm not interested съжалявам, не ме интересува
sorry, I'm busy at the moment съжалявам, в момента съм зает

Проблеми

I can't get a dialling tone не мога да получа тон при набиране
the line's engaged линията е заета
I can't get through at the moment не мога да се обадя (да пробия) в момента
I'm only getting an answering machine получавам само обаждане от телефонния секретар
sorry, you must have the wrong number съжалявам, сгрешили сте номера
can you hear me OK? добре ли ме чувате?
I can't hear you very well не мога да те чуя (не те чувам) много добре
it's a bad line връзката е лоша
could you please repeat that? може ли да повторите (това), моля?
I've been cut off прекъсна

Запитвания за указателя

do you know the number for …? знаете ли номера за …?
directory enquiries запитвания по указателя (справки)
international directory enquiries международни справки
could you tell me the number for …? можете ли да ми кажете номера на …?
the National Gallery Националната галерия
do you know the address? знаете ли адреса?
I'm afraid that number's ex-directory страхувам се, че този номер е извън указателя
could you tell me the dialing code for …? може ли да ми кажете кода за набиране на …?
Manchester Манчестър

Мобилни телефони

my battery's about to run out батерията ми е на път да се изтощи (изчерпи)
I need to charge up my phone трябва да заредя телефона си
I'm about to run out of credit кредитът ми е на свършване (изчерпване)
sorry, I ran out of credit съжалявам, кредитът ми свърши
I can't get a signal не мога да получа сигнал
I've got a very weak signal имам много слаб сигнал
I'll send you a text ще ви изпратя съобщение
I'll text you later ще ви изпратя съобщение по-късно
could I borrow your phone, please? може ли заема телефона ти, моля?
I'd like a phonecard, please искам една фонокарта, моля

Примерно съобщение на телефонния секретар

Thank you for calling. Благодаря ви за обаждането.
There's no-one here to take your call at the moment. В момента няма кой да приеме обаждането ви.
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. Моля, оставете съобщение след сигнала и ние ще ви се обадим възможно най-скоро
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник