По-чести изрази

Ето някои по-често използвани английски изрази, които ще са ви полезни в различни ситуации.

OK добре
of course разбира се
of course not разбира се, че не
that's fine това е добре
that's right вярно /точно така
sure разбира се
certainly сигурно
definitely определено
absolutely абсолютно
as soon as possible възможно най-скоро
that's enough това е достатъчно
it doesn't matter няма значение
it's not important не е важно
it's not serious не е сериозно
it's not worth it не си струва
I'm in a hurry бързам
I've got to go трябва да тръгвам
I'm going out излизам
sleep well лека нощ
same to you! и на теб!
me too аз също
not bad не е зле
I like … аз … харесвам
him го (за хора, животни)
her я (за хора, животни)
it го (за неодушевени предмети)
I don't like … аз не … харесвам
him го (за хора, животни)
her я (за хора, животни)
it го (за неодушевени предмети)

Благодарности и извинения

thanks for your … благодаря за вашата …
help помощ
hospitality гостоприемство
email имейл
thanks for everything благодаря за всичко
I'm sorry съжалявам
I'm really sorry наистина съжалявам
sorry I'm late съжалявам, че закъснях
sorry to keep you waiting съжалявам, че Ви (те) карам да чакате (чакаш)
sorry for the delay съжалявам за закъснението

Възклицания

look! виж!
great! чудесно!
come on! хайде!
only joking! или just kidding! само се шегувам!
bless you! наздраве! (след кихане)
that's funny! това е забавно!
that's life! такъв е животът!
damn it! по дяволите!

Указания

come in! влез!
please sit down моля, седнете
could I have your attention, please? моля за Вашето внимание!
let's go! да тръгваме!
hurry up! побързай!
get a move on! побързай! (размърдай се)
calm down успокой се!
steady on! стой! (не бързай)
hang on a second задръж за секунда
hang on a minute задръж за минута
one moment, please един момент, моля
just a minute само минутка
take your time не бързай, полека
please be quiet моля за тишина
shut up! млъкни!
stop it! престани!
don't worry не се тревожи!
don't forget не забравяй!
help yourself вземете си, заповядайте
go ahead продължавай, давай
let me know! уведоми ме!

Ако искате да дадете път на някого да мине през вратата преди вас, любезно е да кажете:

after you! след вас! (вие минете първи)

Думи, свързани с място

here тук
there там
everywhere навсякъде
nowhere никъде
somewhere някъде

Общи въпроси

where are you? къде си?
what's this? какво е това?
what's that? какво е онова?
is anything wrong? нещо не е наред ли?
what's the matter? какво има?
is everything OK? всичко наред ли е?
have you got a minute? имаш ли минута?
have you got a pen I could borrow? имаш ли писалка, с която да ми услужиш?
really? нима?
are you sure? сигурен ли си?
why? защо?
why not? защо не?
what's going on? какво става?
what's happening? какво става (се случва)?
what happened? какво се случи? какво стана?
what? какво?
where? къде?
when? кога?
who? кой?
how? как?
how many? колко?
how much? колко?

Поздравления и съчувствия

congratulations! моите поздравления! Честито!
well done! браво!
good luck! желая ти успех! (късмет!)
bad luck! лош късмет!
never mind! нищо! (няма значение!)
what a pity! или what a shame! колко жалко!
happy birthday! честит рожден ден!
happy New Year! честита Нова година!
happy Easter! честит Великден!
happy Christmas! или merry Christmas! честита Коледа! или весела Коледа!
happy Valentine's Day! честит Св.Валентин!
glad to hear it приятно ми е да го чуя
sorry to hear that мъчно ми е да чуя, че

Изразяване на нужди и чувства

I'm tired уморен съм
I'm exhausted изморен съм (изтощен съм)
I'm hungry гладен съм
I'm thirsty жаден съм
I'm bored отегчен съм
I'm worried притеснен съм (разтревожен съм)
I'm looking forward to it с нетърпение го очаквам
I'm in a good mood в добро настроение съм
I'm in a bad mood в лошо настроение съм
I can't be bothered не могат да ме ядосат

Повече начини да поздравиш някого или да кажеш довиждане

welcome! добре дошли!
welcome to … добре дошли в …
England Англия
long time, no see! отдавна не сме се виждали!
all the best! всичко хубаво!
see you tomorrow! довиждане до утре!

Искане и изразяване на мнения

what do you think? какво мислите?
I think that ... мисля, че…
I hope that ... надявам се, че ...
I'm afraid that ... страхувам се, че
in my opinion, ... по мое мнение, ...
I agree съгласен съм
I disagree или I don't agree не съм съгласен
that's true правилно
that's not true неправилно
I think so така мисля
I don't think so не мисля така
I hope so надявам се да е така
I hope not надявам се да не е така
you're right прав си
you're wrong не си прав
I don't mind все ми е едно (безразлично ми е)
it's up to you от теб зависи (ти решаваш)
that depends зависи, може би
that's interesting това е интересно
that's funny, ... това е смешно…
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник