Работа

Ето някои английски изрази за разговор относно работа. Те ще ви дадат възможност да обсъждате работата, която вършите, както и мястото, където работите.

Длъжност

what do you do? какво работиш?
what do you do for a living? как си изкарваш прехраната?
what sort of work do you do? какъв вид работа вършиш?
what line of work are you in? в каква специалност работиш?
I'm a … аз съм …
teacher учител
student студент (ученик)
doctor лекар
I work as a … работя като …
journalist журналист
programmer програмист
I work in … работя в …
television телевизията
publishing издателската дейност
PR (public relations) ПиАр (връзки с обществеността)
sales продажбите
IT ІТ (информационни технологии)
I work with … работя с …
computers компютри
children with disabilities деца с увреждания
I stay at home and look after the children стоя си вкъщи и гледам децата
I'm a housewife домакиня съм

Работен статус

I've got a part-time job имам работа на непълен работен ден
I've got a full-time job имам работа на пълен работен ден
I'm … аз съм …
unemployed безработен
out of work без работа
looking for work търся работа
looking for a job търся работа
I'm not working at the moment не работя в момента
I've been made redundant съкратен съм
I was made redundant two months ago съкратен съм преди два месеца
I do some voluntary work работя доброволно
I'm retired пенсиониран съм

За кого работиш?

who do you work for? за кого работиш?
I work for … работя за …
a publishers издател
an investment bank инвестиционна банка
the council съвета
I'm self-employed аз съм си работодател (самостоятелно заето лице)
I work for myself работя за себе си
I have my own business имам собствен бизнес
I'm a partner in … партньор съм в …
a law firm правна фирма
an accountancy practice счетоводна практика
an estate agents агенции за имоти
I've just started at … току-що започнах в …
IBM ІВМ

Месторабота

where do you work? къде работиш?
I work in … работя в …
an office офис
a shop магазин
a restaurant ресторант
a bank банка
a factory завод
a call centre кол-център
I work from home работя от вкъщи

Обучение и работен опит

I'm training to be … обучаван съм за …
an engineer инженер
a nurse медицинска сестра
I'm a trainee … обучавам се за …
accountant счетоводител
supermarket manager управител на супермаркет
I'm on a course at the moment в момента карам курс
I'm on work experience на работна квалификация съм
I'm doing an internship стажант съм
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник