Цифри

Научете как да казвате цифрите на датски.

Числителни бройни

en/etедно
toдве
trêтри
fireчетири
femпет
seksшест
syvседем
otteосем
niдевет
tiдесет
elleveединадесет
tolvдванадесет
trettenтринадесет
fjortenчетиринадесет
femtenпетнадесет
sekstenшестнадесет
syttenседемнадесет
attenосемнадесет
nittenдеветнадесет
tyveдвадесет
enogtyveдвадесет и едно
toogtyveдвадесет и две
treogtyveдвадесет и три
trediveтридесет
fyrreчетиридесет
halvtredsпетдесет
tresшестдесет
halvfjerdsседемдесет
firsосемдесет
halvfemsдеветдесет
(et) hundred(e)сто
hundred(e) og enсто и едно
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindхиляда

Числителни редни

førsteпърви
andenвтори
tredjeтрети
fjerdeчетвърти
femteпети
sjetteшести
syvendeседми
ottendeосми
niendeдевети
tiendeдесети
elvteединадесети
tolvteдванадесети
trettendeтринадесети
fjortendeчетиринадесети
femtendeпетнадесети
sekstendeшестнадесети
syttendeседемнадесети
attendeосемнадесети
nittendeдеветнадесети
tyvendeдвадесети
enogtyvendeдвадесет и първи
toogtyvendeдвадесет и втори
treogtyvendeдвадесет и трети