Цифри

Научете как да казвате цифрите на датски.

Числителни бройни

nulнула
en / etедно
toдве
treтри
fireчетири
femпет
seksшест
syvседем
otteосем
niдевет
tiдесет
elleveединадесет
tolvдванадесет
trettenтринадесет
fjortenчетиринадесет
femtenпетнадесет
sekstenшестнадесет
syttenседемнадесет
attenосемнадесет
nittenдеветнадесет
tyveдвадесет
enogtyveдвадесет и едно
toogtyveдвадесет и две
treogtyveдвадесет и три
fireogtyveдвадесет и четири
femogtyveдвадесет и пет
seksogtyveдвадесет и шест
syvogtyveдвадесет и седем
otteogtyveдвадесет и осем
niogtyveдвадесет и девет
trediveтридесет
enogtrediveтридесет и едно
toogtrediveтридесет и две
treogtrediveтридесет и три
fireogtrediveтридесет и четири
femogtrediveтридесет и пет
seksogtrediveтридесет и шест
syvogtrediveтридесет и седем
otteogtrediveтридесет и осем
niogtrediveтридесет и девет
fyrreчетиридесет
enogfyrreчетиредесет и едно
toogfyrreчетиридесет и две
treogfyrreчетиридесет и три
halvtredsпетдесет
tresшестдесет
halvfjerdsседемдесет
firsосемдесет
halvfemsдеветдесет
hundrede или et hundredeсто
hundrede og et или et hundrede og etсто и едно
to hundredeдвеста
tre hundredeтриста
et tusindхиляда
to tusindдве хиляди
tre tusindтри хиляди
en millionедин милион
en milliardедин милиард

Повторение

en gangведнъж
to gangeдва пъти
tre gangeтри пъти
fire gangeчетири пъти
fem gangeпет пъти

Числителни редни

førsteпърви
andenвтори
tredjeтрети
fjerdeчетвърти
femteпети
sjetteшести
syvendeседми
ottendeосми
niendeдевети
tiendeдесети
elvteединадесети
tolvteдванадесети
trettendeтринадесети
fjortendeчетиринадесети
femtendeпетнадесети
sekstendeшестнадесети
syttendeседемнадесети
attendeосемнадесети
nittendeдеветнадесети
tyvendeдвадесети
enogtyvendeдвадесет и първи
toogtyvendeдвадесет и втори
treogtyvendeдвадесет и трети
tredivteтридесети
fyrrendeчетиридесети
halvtredsendeпетдесети
tresendeшестдесети
halvfjerdsendeседемдесети
firsendeосемдесети
halvfemsendeдеветдесети
hundredendeстотен

Други полезни думи

omkring или omtrentоколо или приблизително
over или mere endнад или повече от
under или mindre endпод или по-малко от

Примери

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук е наличен за всички датски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник