Цифри

Научете как да казвате цифрите на испански.

Числителни бройни

ceroнула
unoедно
dosдве
tresтри
cuatroчетири
cincoпет
seisшест
sieteседем
ochoосем
nueveдевет
diezдесет
onceединадесет
doceдванадесет
treceтринадесет
catorceчетиринадесет
quinceпетнадесет
dieciséisшестнадесет
diecisieteседемнадесет
dieciochoосемнадесет
diecinueveдеветнадесет
veinteдвадесет
veintiunoдвадесет и едно
veintidósдвадесет и две
veintitrésдвадесет и три
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintaтридесет
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaчетиридесет
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentaпетдесет
sesentaшестдесет
setentaседемдесет
ochentaосемдесет
noventaдеветдесет
cienсто
ciento unoсто и едно
doscientosдвеста
trescientosтриста
milхиляда
dos milдве хиляди
tres milтри хиляди
un millónедин милион
mil millonesедин милиард

Числителни редни

primeroпърви
segundoвтори
terceroтрети
cuartoчетвърти
quintoпети
sextoшести
séptimoседми
octavoосми
novenoдевети
décimoдесети
undécimoединадесети
duodécimoдванадесети
decimoterceroтринадесети
decimocuartoчетиринадесети
decimoquintoпетнадесети
decimosextoшестнадесети
decimoséptimoседемнадесети
decimoctavoосемнадесети
decimonovenoдеветнадесети
vigésimoдвадесети
vigésimo primeroдвадесет и първи
vigésimo segundoдвадесет и втори
vigésimo terceroдвадесет и трети
fiftieth
trigésimoтридесети
cuadrágesimoчетиридесети
quincuagésimo
sexagésimoшестдесети
septuagésimoседемдесети
octogésimoосемдесети
nonagésimoдеветдесети
centésimoстотен
sound

Звук е наличен за всички испански думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.