Цифри

Научете как да казвате цифрите на испански.

Числителни бройни

ceroнула
uno (una)едно
dosдве
tresтри
cuatroчетири
cincoпет
seisшест
sieteседем
ochoосем
nueveдевет
diezдесет
onceединадесет
doceдванадесет
treceтринадесет
catorceчетиринадесет
quinceпетнадесет
dieciséisшестнадесет
diecisieteседемнадесет
dieciochoосемнадесет
diecinueveдеветнадесет
veinteдвадесет
veintiunoдвадесет и едно
veintidósдвадесет и две
veintitrésдвадесет и три
veinticuatroдвадесет и четири
veinticincoдвадесет и пет
veintiséisдвадесет и шест
veintisieteдвадесет и седем
veintiochoдвадесет и осем
veintinueveдвадесет и девет
treintaтридесет
treinta y unoтридесет и едно
treinta y dosтридесет и две
treinta y tresтридесет и три
treinta y cuatroтридесет и четири
treinta y cincoтридесет и пет
treinta y seisтридесет и шест
treinta y sieteтридесет и седем
treinta y ochoтридесет и осем
treinta y nueveтридесет и девет
cuarentaчетиридесет
cuarenta y unoчетиредесет и едно
cuarenta y dosчетиридесет и две
cuarenta y tresчетиридесет и три
cincuentaпетдесет
sesentaшестдесет
setentaседемдесет
ochentaосемдесет
noventaдеветдесет
cienсто
ciento unoсто и едно
doscientosдвеста
trescientosтриста
milхиляда
dos milдве хиляди
tres milтри хиляди
un millónедин милион
mil millonesедин милиард

Повторение

una vezведнъж
dos vecesдва пъти
tres vecesтри пъти
cuatro vecesчетири пъти
cinco vecesпет пъти

Числителни редни

primeroпърви
segundoвтори
terceroтрети
cuartoчетвърти
quintoпети
sextoшести
séptimoседми
octavoосми
novenoдевети
décimoдесети
undécimoединадесети
duodécimoдванадесети
decimoterceroтринадесети
decimocuartoчетиринадесети
decimoquintoпетнадесети
decimosextoшестнадесети
decimoséptimoседемнадесети
decimoctavoосемнадесети
decimonovenoдеветнадесети
vigésimoдвадесети
vigésimo primeroдвадесет и първи
vigésimo segundoдвадесет и втори
vigésimo terceroдвадесет и трети
trigésimoтридесети
cuadrágesimoчетиридесети
quincuagésimoпетдесети
sexagésimoшестдесети
septuagésimoседемдесети
octogésimoосемдесети
nonagésimoдеветдесети
centésimoстотен

Други полезни думи

acerca de или aproximadamenteоколо или приблизително
más deнад или повече от
menos deпод или по-малко от

Примери

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук е наличен за всички испански думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник