Цифри

Научете как да казвате цифрите на португалски.

Числителни бройни

zeroнула
um, umaедно
dois, duasдве
trêsтри
quatroчетири
cincoпет
seisшест
seteседем
oitoосем
noveдевет
dezдесет
onzeединадесет
dozeдванадесет
trezeтринадесет
catorzeчетиринадесет
quinzeпетнадесет
dezasseisшестнадесет
dezasseteседемнадесет
dezoitoосемнадесет
dezanoveдеветнадесет
vinteдвадесет
vinte e um, vinte e umaдвадесет и едно
vinte e dois, vinte e duasдвадесет и две
vinte e trêsдвадесет и три
vinte e quatroдвадесет и четири
vinte e cincoдвадесет и пет
vinte e seisдвадесет и шест
vinte e seteдвадесет и седем
vinte e oitoдвадесет и осем
vinte e noveдвадесет и девет
trintaтридесет
trinta e um, trinta e umaтридесет и едно
trinta e dois, trinta e duasтридесет и две
trinta e trêsтридесет и три
trinta e quatroтридесет и четири
trinta e cincoтридесет и пет
trinta e seisтридесет и шест
trinta e seteтридесет и седем
trinta e oitoтридесет и осем
trinta e noveтридесет и девет
quarentaчетиридесет
quarenta e um, quarenta e umaчетиредесет и едно
quarenta e dois, quarenta e duasчетиридесет и две
quarenta e trêsчетиридесет и три
cinquentaпетдесет
sessentaшестдесет
setentaседемдесет
oitentaосемдесет
noventaдеветдесет
uma centena или cemсто
duzentosдвеста
trezentosтриста
um milhar или milхиляда
dois mil, duas milдве хиляди
três milтри хиляди
um milhãoедин милион
um biliãoедин милиард

Повторение

uma vezведнъж
duas vezesдва пъти
três vezesтри пъти
quatro vezesчетири пъти
cinco vezesпет пъти

Числителни редни

primeiroпърви
segundoвтори
terceiroтрети
quartoчетвърти
quintoпети
sextoшести
sétimoседми
oitavoосми
nonoдевети
décimoдесети
décimo primeiroединадесети
décimo segundoдванадесети
décimo terceiroтринадесети
décimo quartoчетиринадесети
décimo quintoпетнадесети
décimo sextoшестнадесети
décimo sétimoседемнадесети
décimo oitavoосемнадесети
décimo nonoдеветнадесети
vigésimoдвадесети
vigésimo primeiroдвадесет и първи
vigésimo segundoдвадесет и втори
vigésmio terceiroдвадесет и трети
trigésimoтридесети
quadragésimoчетиридесети
quinquagésimoпетдесети
sexagésimoшестдесети
setuagésimoседемдесети
octogésimoосемдесети
nonagésimoдеветдесети
centésimoстотен

Други полезни думи

cerca de или aproximadamenteоколо или приблизително
mais que или mais do queнад или повече от
menos que или menos do queпод или по-малко от

Примери

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук е наличен за всички португалски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник