Цифри

Научете как да казвате цифрите на италиански.

Числителни бройни

zeroнула
unoедно
dueдве
treтри
quattroчетири
cinqueпет
seiшест
setteседем
ottoосем
noveдевет
dieciдесет
undiciединадесет
dodiciдванадесет
trediciтринадесет
quattordiciчетиринадесет
quindiciпетнадесет
sediciшестнадесет
diciassetteседемнадесет
diciottoосемнадесет
diciannoveдеветнадесет
ventiдвадесет
ventunoдвадесет и едно
ventidueдвадесет и две
ventitreдвадесет и три
trentaтридесет
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaчетиридесет
cinquantaпетдесет
sessantaшестдесет
settantaседемдесет
ottantaосемдесет
novantaдеветдесет
centoсто
duecentoдвеста
trecentoтриста
milleхиляда
duemilaдве хиляди
tremilaтри хиляди
un milioneедин милион
un miliardoедин милиард

Числителни редни

primoпърви
secondoвтори
terzoтрети
quartoчетвърти
quintoпети
sestoшести
settimoседми
ottavoосми
nonoдевети
decimoдесети
undicesimoединадесети
dodicesimoдванадесети
tredicesimoтринадесети
quattordicesimoчетиринадесети
quindicesimoпетнадесети
sedicesimoшестнадесети
diciassettesimoседемнадесети
diciottesimoосемнадесети
diciannovesimoдеветнадесети
ventesimoдвадесети
trentesimoтридесети
quarantesimoчетиридесети
cinquantesimoпетдесети
sessantesimoшестдесети
settantesimoседемдесети
ottantesimoосемдесети
novantesimoдеветдесети
centesimoстотен
sound

Звук е наличен за всички италиански думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.