Цифри

Научете как да казвате цифрите на италиански.

Числителни бройни

zeroнула
unoедно
dueдве
treтри
quattroчетири
cinqueпет
seiшест
setteседем
ottoосем
noveдевет
dieciдесет
undiciединадесет
dodiciдванадесет
trediciтринадесет
quattordiciчетиринадесет
quindiciпетнадесет
sediciшестнадесет
diciassetteседемнадесет
diciottoосемнадесет
diciannoveдеветнадесет
ventiдвадесет
ventunoдвадесет и едно
ventidueдвадесет и две
ventitreдвадесет и три
ventiquattroдвадесет и четири
venticinqueдвадесет и пет
ventiseiдвадесет и шест
ventisetteдвадесет и седем
ventottoдвадесет и осем
ventinoveдвадесет и девет
trentaтридесет
trentunoтридесет и едно
trentadueтридесет и две
trentatreтридесет и три
trentaquattroтридесет и четири
trentacinqueтридесет и пет
trentaseiтридесет и шест
trentasetteтридесет и седем
trentottoтридесет и осем
trentanoveтридесет и девет
quarantaчетиридесет
quarantunoчетиредесет и едно
quarantadueчетиридесет и две
quarantatreчетиридесет и три
cinquantaпетдесет
sessantaшестдесет
settantaседемдесет
ottantaосемдесет
novantaдеветдесет
centoсто
centounoсто и едно
duecentoдвеста
trecentoтриста
milleхиляда
duemilaдве хиляди
tremilaтри хиляди
un milioneедин милион
un miliardoедин милиард

Повторение

una voltaведнъж
due volteдва пъти
tre volteтри пъти
quattro volteчетири пъти
cinque volteпет пъти

Числителни редни

primoпърви
secondoвтори
terzoтрети
quartoчетвърти
quintoпети
sestoшести
settimoседми
ottavoосми
nonoдевети
decimoдесети
undicesimoединадесети
dodicesimoдванадесети
tredicesimoтринадесети
quattordicesimoчетиринадесети
quindicesimoпетнадесети
sedicesimoшестнадесети
diciassettesimoседемнадесети
diciottesimoосемнадесети
diciannovesimoдеветнадесети
ventesimoдвадесети
ventunesimoдвадесет и първи
ventiduesimoдвадесет и втори
ventitreesimoдвадесет и трети
trentesimoтридесети
quarantesimoчетиридесети
cinquantesimoпетдесети
sessantesimoшестдесети
settantesimoседемдесети
ottantesimoосемдесети
novantesimoдеветдесети
centesimoстотен

Други полезни думи

circa или approssimativamenteоколо или приблизително
oltre или più diнад или повече от
sotto или meno diпод или по-малко от

Примери

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук е наличен за всички италиански думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник