Уреждане на среща

Тези английски фрази ще ви бъдат от полза, ако искате да поканите някой на среща, както и да се уговорите къде и кога да се срещнете.

Каниш някого на среща

are you up to anything this evening? имаш ли нещо предвид за тази вечер?
have you got any plans for …? имаш ли някакви планове за …?
this evening тази вечер
tomorrow утре
the weekend събота и неделя
are you free …? свободен ли си …?
this evening тази вечер
tomorrow afternoon утре след обяд
tomorrow evening утре вечер
what would you like to do this evening? какво би искал да правиш тази вечер?
do you want to go somewhere at the weekend? искаш ли да отидеш някъде през уикенда?
would you like to join me for something to eat? искаш ли да хапнеш нещо с мен?
do you fancy going out tonight? излиза ли ти се довечера?
sure разбира се
I'd love to с удоволствие
sounds good звучи добре
that sounds like fun това звучи забавно
sorry, I can't make it съжалявам, няма да мога
I'm afraid I already have plans страхувам се, че вече имам планове
I'm too tired твърде уморен съм
I'm staying in tonight довечера ще си остана в къщи
I've got too much work to do имам да върша твърде много работа
I need to study трябва да уча
I'm very busy at the moment в момента съм много зает

Уреждане на време и място

what time shall we meet? в колко часа да се срещнем?
let's meet at … нека да се срещнем в …
eight o'clock осем часа
where would you like to meet? къде би искал да се срещнем?
I'll see you … at ten o'clock ще се видим … в 10 часа
in the pub в кръчмата
at the cinema в киното
I'll meet you there ще се срещнем там
see you there! ще се видим там! (довиждане до тогава)
let me know if you can make it уведоми ме , ако успееш
I'll call you later ще ти се обадя по-късно
what's your address? какъв е адресът ти?

Посрещане

I'm running a little late малко закъснявам
I'll be there in … minutes ще бъда там след … минути
five пет
ten десет
fifteen петнадесет
have you been here long? отдавна ли си тук?
have you been waiting long? дълго ли чака?
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник